The Adora


Developer: The Adora

Client: Đông Phương Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Lighting Design: N/A

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam