Vào tháng 5, chúng tôi đã nhận được Thư mời đấu thầu từ Chủ sở hữu. Trong dự án này, với tư cách là nhà cung cấp chiếu sáng, LK sẽ cung cấp thiết bị chiếu sáng Trong nhà & Cảnh quan.