The Metropole Thu Thiem


Dự án: THE METROPOLE THU THIEM

Chủ đầu tư: Keppel Land, Gaw Capital Partners

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng: N/A

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam