The Marq


Developer: THE MARQ

Client: Hongkong Land

Tasks: Chiếu Sáng Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: ASA Studios

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam