Đức Mẹ Núi Cúi


Developer: ĐỨC MẸ NÚI CÚI

Client: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Tiền và Cảnh Quan

Lighting Design: N/A

Location: Đồng Nai, Việt Nam