Bana Hills


Developer: BANA HILLS

Client: SunGroup

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Cảnh Quan

Lighting Design: Concepto

Location: Đà Nẵng, Việt Nam