';

Đức Mẹ Núi Cúi

Location: Đồng Nai, Việt Nam

';

Techno Park Tower

Location: Hà Nội, Việt Nam

';

Casino Nam Hội An

Location: Quảng Nam, Việt Nam

';

Landmark 81

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Bana Hills

Location: Đà Nẵng, Việt Nam

';

Diamond Island

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Hilton Da Nang Hotel

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Zion Bar

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Vista Verde Apartment

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Văn Phòng Thành Ủy Hà Nội

Location: Hà Nội, Việt Nam