TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM ÁNH SÁNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Ánh sáng chúng ta biết là một công cụ bình thường được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của con người. Tuy nhiên, nó vượt ra khỏi kiến trúc mà còn có thể tạo ra tác động lớn đến cảm xúc và hành vi của chúng ta.

Xem thêm